Management Board

Name Designation
Dr. Jinadattag Desai Chairman
Shri Shripal Shantinath Khemalapure Vice Chairman
Shri Bhushan B Mirji Treasurer
Shri Vinod S. Doddanavar Secretary
Shri Prakash Y. Upadhye Joint Secretary
Shri Vasant Kodachwad Member
Shri Devendra Desai Member
Shri Rajendra P Ramgounda Member
Shri Ashok Danawade Member
Shri Sharad Patil Member
Shri Hirachand Kalmani Member
Dr Savitri Doddanavar Member
Shri Siddharth Patil Member
Shri Shashank Lengade Member