Management Board

Name Designation
Dr. Jinadattag Desai Chairman
Shri Rajeev S Doddanavar Vice Chairman
Shri Bhushan B Mirji Treasurer
Shri S. S. Khemalapure Secretary
Shri Prakash Y. Upadhye Joint Secretary
Shri Vasant Kodachwad Member
Shri Vinod S. Doddanavar Member
Shri Devendra Desai Member
Shri Bharat B. Patil Member
Shri Jagadish A. Savadatti Member
Shri Rajendra P Ramgounda Member
Shri Ashok Danawade Member
Shri Sharad Patil Member
Shri Hirachand Kalmani Member
Dr Savitri Doddanavar Member